id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
570
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1
กรณีเข้าพัก กรมฯ รับจองห้องพักวันเข้าอบรมให้ ทั้งนี้ เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
โรงแรมกราฟ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 02 6434984, สายใน 1418 , 1420

(49 คน)
567
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานยุคดิจิตัล รุ่นที่ 2
20-22 มีนาคม 2567
โรงแรมดิเอมเมอรัลย์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 มีนาคม 2567
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(42 คน)
566
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานยุคดิจิตัล รุ่นที่ 1
4-6 มีนาคม 2567
โรงแรมดิเอมเมอรัลย์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(41 คน)
560
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ
14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567
โรงแรมรัตนชล ชลบุรี ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และศูนย์เรียนรู้โรงเรือนฯ
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : กนกวรรณ วงค์เงิน 0882545836

(65 คน)
558
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
***กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น*** (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย กมฐ.รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้ในคืนวันที่ 21 ก.พ.67 รวม 1 คืน เท่านั้น***
21 – 22 กุมภาพันธ์ 2567
โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพฯ
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน กมฐ. โทร.02-2451822, 02-6434987

(131 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน