id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
436
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ ของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
14-15 พฤศจิกายน 2565
รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (หมายเหตุ ผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าที่พัก จำนวน 1 คืน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 หรือ คืนวันฝึกอบรม)
ศพจ.ส่งได้ 4 คน
สพภ.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 10 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประสานงาน : น.ส.กฤษณา ปานสุข โทร. 02-2451707 ต่อ 1610

(237 คน)
435
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการติดตามประเมินผลการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อลดความสูญเสียฯ รุ่นที่ 2/2566
28-30 พฤศจิกายน 2565
โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวเจริญศรี เปสันเทียะ 022451703

(52 คน)
431
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการติดตามประเมินผลการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อลดความสูญเสียฯ รุ่นที่ 1/2566
22-24 พฤศจิกายน 2565
โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 10 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวเจริญศรี เปสันเทียะ

(43 คน)
430
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
ประชุมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
26-27 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรม เอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซนเตอร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 ตุลาคม 2565
ผู้ประสานงาน : ชนิภา อุทัยแพน โทร 0996175510

(0 คน)
428
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6-7 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรม เอวาน่า ดกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซนเตอร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 10 คน
แจ้งชื่อภายใน 4 ตุลาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 022456563

(23 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน