id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
205
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
8 - 10 มกราคม 2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 27 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : อ.จักรี 022451703, 022484788

(23 คน)

(0 คน)
201
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมการศึกษา ดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 6 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(31 คน)
200
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมการศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 6 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(29 คน)
199
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0
12 - 13 ธันวาคม 2562
ณ ห้อง Verona ชั้น 4 ตึก The Palazzo Conferenceza โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 6 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : หนึ่งฤทัย โทร.613 /02-2470303

(35 คน)
197
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1
วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 2643 4984 หมายเลขภายใน 418, 420

(38 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน