id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
269
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
19 - 21 สิงหาคม 2563
โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก ถนนสาริกานางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 7 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : จักรี 022451703, 022484788

(46 คน)
267
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557
26 - 28 สิงหาคม 2563
โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 7 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงาน : สุดารัตน์ 09 2248 7039

(50 คน)
266
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557
5 - 7 สิงหาคม 2563
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 22 กรกฎาคม 2563
ผู้ประสานงาน : สุดารัตน์ 09 2248 7039

(51 คน)
265
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลกากรพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2563
3 สิงหาคม 2563
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 กรกฎาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(7 คน)
263
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลกากรพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2563
13 กรกฎาคม 2563
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 7 กรกฎาคม 2563
ผู้ประสานงาน : นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง/613

(8 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน