id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
511
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมการประชุมซักซ้อมและการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
4 - 5 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2566
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ ,ณัชชา / 613 /02-2470303

(47 คน)
509
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมซักซ้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
28 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 มิถุนายน 2566
ผู้ประสานงาน : สุนิษา,นภารัตน์ / 1613 /02-2470303

(16 คน)
508
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
6 กรกฎาคม 2566
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 27 มิถุนายน 2566
ผู้ประสานงาน : นางสาวธัญรัศมิ์ ฤทธิ์ทานันท์ /09-69253594

(79 คน)
507
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเตรียมการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
22 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 20 มิถุนายน 2566
ผู้ประสานงาน : สุนิษา / นภารัตน์ 1613

(24 คน)
504
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมเตรียมการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 12 มิถุนายน 2566
ผู้ประสานงาน :

(21 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน