แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
247
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อารมณ์ ทองปลิว
สมุทรสาคร

แจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายเข้า-ออก ค่ะ
ย้ายเข้า   นางสาวภัทรนันท์  จันทร์แย้ม  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ย้ายมาจาก สนพ.สมุทรสงคราม
ย้ายออก  นายวิเชียร  ฤทธิโชติ  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ย้ายไป สพร 4 ราชบุรี

 

31/05/2021 11:05:38
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:20:35
246
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวฐิตาภรณ์ ผคังทิว
สถาบันยานยนต์ฯ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรณีวุฒิบัตรดิจิตอลในระบบสารสนเทศ  เนื่องจากคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 531/2564 เรื่องย้ายข้าราชการ  ลว. 11  พ.ค. 64  โดยขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อจาก นายอนุชา  ละอองพันธ์  เป็น นายประดิษฐ์  ราชเดิม

31/05/2021 11:04:13
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:19:26
245
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายจิระพงศ์ ศรีสวัสดิ์
สงขลา

ย้ายออก 1. นางสาวสมจิตร ทองสุวรรณ ไปภูเก็ต 2. นางสาวกรกานต์ เทพทอง ไปตรัง 3. นางสาวภูมิกา สุขเนียม ไปพัทลุง นางวารีณี บุญมณี ไปสตุ,

ย้ายเข้า 1.นางสมพร ดวงแก้ว จานครศรีธรรมราช 2. นางสาวไพรินทร์ สงละเอียด จาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3. นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์ จากกระบี่ 4.นายจิณกรณ์ แก้วมณี จากตรัง

31/05/2021 10:53:27
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:07:53
244
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายประทีป บุญครอง
กาฬสินธุ์
ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายเข้า สนพ.กาฬสินธุ์ นายยุทธชัย นาสิงห์ทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการย้ายออก นายคำภู โพธิ์หล้า นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ.หนองบัวลำภู
31/05/2021 10:46:08
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:03:44
243
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายยุตติศักดิ์ รอดไธสง
สระแก้ว

แจ้งย้ายบุคลากร
-นายโชคชัย ดวงดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
-นายศราวุธ เหล่าสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

31/05/2021 10:44:21
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:01:14

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์