แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
252
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายอนันต์ ปิงคะยอม
เพชรบูรณ์

เรียน admin กรม
สนพ.เพชรบูรณ์ ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายเข้า-ออกค่ะ
ย้ายเข้า นายศิรธันย์  จำจีนจิรนนท์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สนพ.สุรินทร์
ย้ายออก นายอัษฏางค์  แก้วไพศาล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สนพ.เลย

31/05/2021 11:33:28
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:39:50
251
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสงคราม ทองดุน
นครราชสีมา

ไม่สามารถเข้าดูรายการทดสอบย้อนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ครับ (ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อออกใบแทนหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานฯ) (จากสุรินทร์นะครับ)

02/06/2021 09:59:38
@
250
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สนธยา
นราธิวาส
เรียน admin กรม สพร.25นราธิวาส แจ้งบุคลากรย้ายเข้า จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ย้ายมาจาก สนพ.พะเยา 2.นายชานนท์ อาคะมา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจาก สพร.22 นครศรีธรรมราช ขอบคุณครับ
31/05/2021 11:20:26
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:24:20
249
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

แจ้งย้ายบุคลากร

1. นางสาวพิมลรัตน์ สายจันทดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสพร.13. กท. ไปยัง สพร.16 นครปฐม

2. นายนพดล น้อยอุทัย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสพร.16 นครปฐม มายังสพร.13 กท.

31/05/2021 11:12:01
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:23:49
248
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

แจ้งย้ายออกบุคลากร

1. นางสาวอริญญา วงษ์ไล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โอนย้ายไปแล้ว

2. นายวิเชียร ลัดดาวัลย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ลาออก

31/05/2021 11:08:26
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 11:22:10

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์