แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2422
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัศนี หอมยา
ลำพูน

รับแจ้งจากผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ ไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้ 

30/03/2023 14:37:51
ดำเนินการแล้วค่ะ @30/03/2023 16:40:52
2421
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
แม่ฮ่องสอน

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 30 มีนาคม 2566 )

1.รายการ:::แรงงานนอกระบบ::(001817)สาขา:::การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น:::(0930015280101) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม)::(200218)

   รุ่นที่ 2  รหัส ID 0292104

สาขา:::การทำศิลปะประดิษฐ์:::(5230015034207) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม)::(200217)

    รุ่นที่ 3  รหัส ID 0292105

30/03/2023 14:15:47
ดำเนินการแล้วค่ะ @30/03/2023 14:28:09
2420
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายศฺวกร คุสิตา
นนทบุรี

ขอแก้ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (30 มีนาคม2566)

โครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 ID 0292673

รุ่นที่ 2 ID 0293305

30/03/2023 12:12:51
ดำเนินการแล้วค่ะ @30/03/2023 12:49:43
2419
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นสรณ์ พิเรนทร
ชลบุรี

แก้ไขนามสกุลภาษาอังกฤษของนายวีรภัทร กุลแก้วเป็น Kulkaew ผู้ผ่านการทสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 วันที่ 16มีนาคม 2566 (00078594X

 

30/03/2023 10:29:03
รอ gen pdf ใหม่ 15 นาทีค่ะ @30/03/2023 11:08:38
2418
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายประสาร คิดดี
พะเยา

ลบข้อมูลรายได้หลักสูตร การบริหารจัดการระบบโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รหัส 0292662 

30/03/2023 10:28:27
ไม่พบข้อมูลการตอบจากเลข training id นี้ค่ะ @30/03/2023 10:34:30

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์