แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
130
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำบง ยักไธสง
อุบลราชธานี

1. ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ตั้งชุ่นเส็งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เลขที่ สปก. 3400071153 ไม่สามารถเข้าไปยื่นสท. 2 ในระบบได้ 

2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ รายชื่อ สปก.ในระบบ รายงานผลข้อมูล สปก.  หัวข้อ ส่งเสริมการฝึก ข้อมูลสถานประกอบกิจการ เป็นรายชื่อที่ซำ้ซ้อนกัน และข้อมูลสปก.บางส่วนหายไป เช่น บริษัทตั้งซุ่นเส็งที่จะเข้าไปแก้ไขชื่อสปก. ไม่สามารถทำได้

ขอบคุณค่ะ

 

07/04/2021 14:49:53
@
129
ระบบ e-SAR
สุพรรณ ชอบมณีแสง
แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารฃ้อยละ 65 จากรบบ สนพ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการตามขั้นตอนและมีผลการประเมินศักยภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม 20 คน จำนวนพนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 20 คน และจำนวนพนักงานที่ทีผลิตภาพเพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละร้อย แต่ระบบใน e-sar ไม่สามารถประมวลผลอัตโนมัติได้.

07/04/2021 14:22:50
@
128
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศิริรัศสา พิมพ์แพทย์
ร้อยเอ็ด

แจ้งย้ายรุ่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา  
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 เปิดทดสอบวันที่ 29 -30 มีนาคม 2564 ณ บ.อู่รุ่งเรือง จก.จำนวน 17 คน เลขไอดี 00070345 เป็นเลขไอดี 032510 (สีม่วง) ไอดีสีดำ 00072365 และทาง สนพ.ร้อยเอ็ดได้ทำหนังถึงกองแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

07/04/2021 13:49:30
ดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ @07/04/2021 14:38:30
127
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี

ขอยกเว้นลายเซ็นต์ดิจิทัล เนื่องจากเป็นกิจกรรมการบูรณาการ

07/04/2021 11:55:42
รบกวนขอไอดีสีดำ (7 หลัก) ด้วยค่ะ @08/04/2021 09:13:20
126
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชาตรี กอบ้วแก้ว
สุพรรณบุรี

สมัครออนไลน์ สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซลาร์ Error 500

05/04/2021 14:39:45
ปรับปรุงข้อมูลให้แล้ว ลองบันทึกอีกครั้งครับ @07/04/2021 10:32:45

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3414 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์