id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
202
กลุ่มกฏหมาย
อบรมอบรมการดำเนินการบังคับคดี การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการดำเนินการเปรียบเทียบความผิด รุ่นที่ 2
วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 12 ธันวาคม 2562
ผู้ประสานงาน : จักรพันธ์,มนตรี,ณรงค์ศักดิ์ 02 248 3867

(20 คน)
198
กลุ่มกฏหมาย
อบรมการดำเนินการบังคับคดี การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการดำเนินการเปรียบเทียบความผิด รุ่นที่ 1
28 พฤศจิกายน 2562
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 27 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : จักรพันธ์,มนตรี,ณรงค์ศักดิ์ 022483867

(17 คน)
187
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับต้องส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสานงาน : 0 2246 1937 /0899442166

(200 คน)
117
กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 3
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
โรงแรมดี วารี หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสานงาน : คุณณวรา กานตานนท์ 02 245 3731

(56 คน)
104
กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 2
30 - 31 มกราคม 2560
ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 18 มกราคม 2560
ผู้ประสานงาน : คุณอมรวรรณ คันทะ 0 2245 3731

(34 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15
จำนวนรายการทั้งหมด75 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน