แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
134
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฤษณะพันธ์ไม้ศรี
นนทบุรี

เจ้าหน้าที่พิมพ์นามสกุลผู้รับการฝึกผิดครับ  เลข Id  0271493

รบกวนปลดล็อคเพื่อแก้ไขบันทึกใหม่ครับ

สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้เลยค่ะ โดยเข้ามี่เมนูการฝึกอบรม > ข้อมูลบยสมัคร > และกรอกเลขบัตรประชาชน และแก้ไขข้อมูลได้เลยค่ะ @02/04/2021 10:54:09

 

ปัญหาผู้อำนวยการอนุมัติทางดิจิทัลแล้วครับ แก้ไขชื่อได้ครับ แต่วุฒิบัตรไม่เปลี่ยนตามที่แก้ครับ  รบกวนด้วยครับผม 

08/04/2021 14:26:33
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ค่ะ @08/04/2021 17:05:20
133
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประสิทธิ์ ขาวสอาด
สระบุรี

ขอแก้ใข รายชื่อ-สกุล ภาษาไทย/ภาอังกฤษ ผู้เข้ารับการฝึก สาขาการควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านฯ จำนวน 2 คน (ID 0271261) 1. ชื่อผิดแก้ใขเป็น นายวีระวัฒน์ พงษ์สามภาพ Mr. Weerawat Pongsampap  2.ชื่อผิดแก้ใขเป็น นายทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์  Mr.Songtham Wongsirisopak สรุปแก้ใขตามนี้ทั้ง2คนครับ

08/04/2021 10:07:49
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ค่ะ @08/04/2021 10:53:35
132
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

ขอเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ datacenter ของสพร.13 กท. จำนวน 2 คน คือ

1. นายพงศธร หนูอินทร์ พนักงานประจำสำนักงาน

2. นายธนวัฒน์ สิทธิขันแก้ว พนักงานประจำสำนักงาน  

08/04/2021 09:35:58
ดำเนินการแล้วค่ะ @08/04/2021 09:40:25
130
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำบง ยักไธสง
อุบลราชธานี

1. ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ตั้งชุ่นเส็งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เลขที่ สปก. 3400071153 ไม่สามารถเข้าไปยื่นสท. 2 ในระบบได้ 

2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ รายชื่อ สปก.ในระบบ รายงานผลข้อมูล สปก.  หัวข้อ ส่งเสริมการฝึก ข้อมูลสถานประกอบกิจการ เป็นรายชื่อที่ซำ้ซ้อนกัน และข้อมูลสปก.บางส่วนหายไป เช่น บริษัทตั้งซุ่นเส็งที่จะเข้าไปแก้ไขชื่อสปก. ไม่สามารถทำได้

ขอบคุณค่ะ

 

07/04/2021 14:49:53
@
129
ระบบ e-SAR
สุพรรณ ชอบมณีแสง
แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารฃ้อยละ 65 จากรบบ สนพ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการตามขั้นตอนและมีผลการประเมินศักยภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม 20 คน จำนวนพนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 20 คน และจำนวนพนักงานที่ทีผลิตภาพเพิ่มขึ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละร้อย แต่ระบบใน e-sar ไม่สามารถประมวลผลอัตโนมัติได้.

07/04/2021 14:22:50
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3452 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์