แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
821
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศิริรัศสา พิมพ์แพทย์
ร้อยเอ็ด

บริษัท ชัยรักษ์มอเตอร์ จำกัด  ยื่นการฝึกอบรมได้ 51 คน ของจำนวนคน 214 คน คิดเป็นเปอร์เซนต์ ได้ 23.83 ซึ่งเกิน 20 เปอร์เซนต์ ของจำนวนพนักงานที่ต้องฝึกอบรม แต่หน้าไม่ยิ้มในระบบข้อมูลการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการในความรับผิดชอบ เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ

 

27/12/2021 10:33:35
@
820

แจ้งเปลี่ยนรูปในหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานประมวลผลคำ ระดับ 1 ชื่อนายชนายุทธ ดวงเล็ก
Training ID (00072144) 

24/12/2021 15:18:22
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @24/12/2021 15:28:49
819
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวณัฏฐธิดา รามัญวงษ์
นครสวรรค์

แจ้งแก้ไขชื่อผู้เข้ารับการฝึก

เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขใบสมัครแล้ว รบกวนรีเซ็ตวุฒิบัตรค่ะ

ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง สาขาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance (191277)
รุ่นที่ 1 รหัส 0279093 ฝึกวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2564

ลำดับที่ 24 นางสาวขนิษฐี  เกิดยินดี 

24/12/2021 11:24:39
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @24/12/2021 11:40:39
818
ระบบรายงานคู่มือประชาชน
ปิยธาดา จันทร์เจริญ
กาญจนบุรี

ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ ที่ รง 0411/ ว 523 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ให้ สพร./สนพ.ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือประชาชนที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อสั่งการของอธิบดี ซึ่งในเอกสารแนบปรากฎว่าสนพ.กาญจนบุรี ให้บริการไม่เสร็จตามระยะเวลา (คำขอ) จำนวน 3 รายการ / 2 คู่มือ ได้แก่ คู่มือที่ 1 และ คู่มือที่ 3 โดยคู่มือที่ 1 และ 3 เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม

คู่มือที่ 1 กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเองหรือจ้างจัดฝึก จำนวน 2 รายการที่ปรากฎว่าให้บริการไม่เสร็จตามระยะเวลา

คู่มือ ที่ 3 กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก จำนวน 1 รายการที่ปรากฎว่าให้บริการไม่เสร็จตามระยะเวลา

สนพ.กาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเช็คเลขไอดีของ 3 รายการดังกล่าว เพื่อทางสนพ.กาญจนบุรีจะได้ทำหนังสือชี้แจงและให้รายละเอียดเหตุผลแก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้อย่างชัดเจน

ขอขอบคุณมากค่ะ

24/12/2021 09:59:23
@
817
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวปัทมาฆะ อินธิแสง
กาญจนบุรี

ขอเพิ่มชื่อพนักงานราชการใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศรอนงค์ บุญชู พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

24/12/2021 09:13:11
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/12/2021 09:21:05

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1241 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์