แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2605
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุธีรา เขียวกันยะ
ลำพูน

ขอแก้ไขแบบติดตามผลสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รุ่น ค่ะ

1. การตัดเย็บเสื้อผ้า อพอ-08  รหัสรุ่น 0294124 (โครงการ Gig Worker)

23/05/2023 15:18:55
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @23/05/2023 15:31:59
2604
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุชาดา ทองขวัญ
ตรัง

รบกวนแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษค่ะ สาขา ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นฯ (รหัส 197175) รุ่นที่ 1/2566 (รหัสรุ่น 0287432) ขอแก้ไข ชื่อภาษาอังกฤษจาก Suppasit เป็น Sappasit

23/05/2023 11:25:23
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @23/05/2023 11:45:36
2603
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

แจ้งปัญหาวุฒิบัตร หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าจากผ้าเพื่อการพาณิชย์ (0920225282601) รุ่นที่ 3 (0289857) ลำดับที่ 3 นางสาาวอารียา จางวาง วุฒิบัตรไม่มีข้อความภาษาไทย คะ

23/05/2023 11:14:29
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @23/05/2023 11:44:57
2602
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นุชนาตย์ เทียนหล่อ
สระบุรี

ขอลบข้อมูลคำขอเข้ารับการประเมินของนายเอกชัย บรรดาศักดิ์ form_id 239344 เนื่องจากขึ้นซ้ำ

23/05/2023 09:11:05
ดำเนินการแล้วค่ะ/ศิริพันะุ์ @23/05/2023 09:28:07
2601
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
เสาวลักษณ์ ใจแสน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอเพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่จำนวน  1 ราย คือ น.ส.ปฐมาพร เสือโรจน์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แจ้งเจ้าหน้าที่ลาออกและย้าย จำนวน 8 ราย
1. นางสาวธัญญาเรศ เพชรคำ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
2. นางศิรธร ลองพิชัย ย้ายไปสังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. นางสาวจิตติยา ละผิว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4. นายเทพพิทักษ์ แก้วคำนวน ย้ายไปสังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. นางสาวพัชรี วิระษร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
6. นายบัณฑิต ลิ้มเลิศเจริญวนิช ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
7. นางสาวนิธิพร กิจจำเนียร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
8. นางสาวอรวรรณ เชาวน์คุณ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

22/05/2023 10:27:49
ดำเนินการแล้ว ครับ/ธีรัช @22/05/2023 12:02:27

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์