แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
706
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ขอแจ้งกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ คือ นายอาวุฒิ  แสนคำมูล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กำหนดสิทธิ์เป็นเจ้าฝ่ายแผนของหน่วยงาน  ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือแจ้งทางระบบ e-sarabun แล้ว 

26/11/2021 15:08:34
ดำเนินการแล้วค่ะ @26/11/2021 15:54:21
705
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน IT เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ (รหัสหลักสูตร 0920214220401) Training ID 0279730 ขอขอบคุณค่ะ

***แจ้งไปในระบบ แจ้งแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษแล้วด้วยค่ะ*** แบบนี้จะได้รับการแก้ไขให้ใช่ไหมค่ะ

26/11/2021 10:15:00
ต้องประสานสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก หรือที่ http://idev.dsd.go.th/~course_eng/listfac.php @26/11/2021 10:08:10
704
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พูนศักดิ์ รอดไธสง
สระแก้ว

ขอแก้ไข ข้อมูล คำนำหน้านาม ของ อาทิตย์ ประยงค์หอม หมายเลขบัตร 1310600195193  (จากเดิมใช้  นาย ) เปลี่ยนเป็น  ว่าที่ร้อยตรี ครับ  ในวุฒิบัตร หนังสือรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่ ปีงบฯ 2564 ครับ

25/11/2021 15:35:03
ดำเนินการให้แล้วรอ Gen pdf ใหม่ครับ @25/11/2021 16:17:08
703
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว่าที่ร.ต.วินัย สุขียุติ
ระยอง

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

1.นางสาวฐิติพร ธนาเสถียร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

24/11/2021 16:30:30
รหัส คือ A12345678 เจ้าของสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสเองได้ที่ระบบกำหนดสิทธิ์ฯ ล็อคอิน แล้วคลิกที่ชื่อตนเองค่ะ @25/11/2021 16:21:19
702
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พูนศักดิ์ รอดไธสง
สระแก้ว

ขอแจ้งแก้ไขชื่อ นาย วสุธา โพงน้อย เลขบัตรประชาชน 11250400242032 ฝึกยกระดับฯ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 (0271949) จากชื่อเดิมผิด (นายณัฐวุฒิ)

24/11/2021 15:12:06
ดำเนินการให้แล้วรอ Gen pdf ใหม่ครับ @24/11/2021 15:33:24

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1241 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์