แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
207
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

รบกวน Admin กรม อยากให้เพิ่มข้อมูลที่อยู่ โดยเพิ่มช่อง "หมู่ที่" ในข้อมูลบุคคล ของระบบรายงานผล ไม่ทราบว่าจะสามารถเพิ่มได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

17/05/2021 15:44:34
@
206
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นพณัฐ คงจิตงาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการกำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ในสถาบันได้ครับ เข้าใจว่าตัวเองเป็น admins ของสถาบัน ไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า รบกวรตรวจสอบให้หน่อยนะครับ 

17/05/2021 14:51:48
นพณัฐ คงจิตงาม ไม่ได้เป็น admin ประจำหน่วยงานค่ะ @17/05/2021 15:00:01
205
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ
ชลบุรี

*** แก้ไขรูปถ่าย ***

นายศุภลักษณ์ ศรีภา 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 รุ่น 00069440

17/05/2021 14:22:41
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ค่ะ @17/05/2021 14:37:43
204
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธาดา พรหมน้อย
อุบลราชธานี

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 42(1/2564) 

สาขา:::ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก:::(0910024170104) ::: 560 + 140 ชั่วโมง (การฝึกเตรียมเข้าทำงาน)::(184612)

ขอยกเลิกวุฒิบัตรดิจิทัล (ผอ.อนุมัติลายเซ็นดิจิทัลแล้ว) เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกส่งสมุดฝึกงานไม่พร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถออกวุฒิบัตรให้กับผู้รับการฝึกที่เหลือได้ เนื่องจากระบบปิดไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ จึงขอยกเลิกการออกวุฒิบัตรดิจิทัลรุ่นนี้ไว้ก่อน เพื่อรอให้ครบตามจำนวนคนที่เข้าฝึกในรุ่น  

17/05/2021 14:07:10
รบกวนทำหนังสือมาเพื่อปลดล็อคระบบ มาที่ศูนย์ IT ครับอาจารย์ @17/05/2021 14:55:57
203
ระบบเว็บไซต์
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

ปัญหา : หลักสูตรอบรมออนไลน์ผู้กักตัว Covid-19 ในระบบกำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance เปิดฝึกระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2564 ไม่ปรากฎในกำหนดการเปิดฝึกฯ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

17/05/2021 12:14:41
ระยะเวลาเปิดฝึกต้องไม่น้อยกว่า 6 วันนับถัดจากวันปัจจุบันครับอาจารย์ @17/05/2021 14:14:23

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์