แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
836
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ณัฎฐา จันทรัตน์
ยะลา
29/12/2021 09:58:45
@
835
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญ นพสาริกา
อุทัยธานี

แจ้งแก้ไข ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ในวุฒิบัตรการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฯ (ยก - ทด) ของ นายไพฑูรย์ บัวกุล ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2564 (ดำเนินการแก้ไขชื่อใหม่แล้วครับ) Training ID (0280398) Testing ID (00074941) ขอบคุณครับ (แก้ไขTraining ID แล้วครับ

30/12/2021 08:14:37
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @04/01/2022 10:22:59
834
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลม ห้อยพูน
พิษณุโลก

ขอแก้ไขชื่อภาษาไทยผู้ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ ระยะเวลาในการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 จะแก้ไขจาก นายกฤติธีเดฃ สมอุ่นจารย์ เป็น นายกฤติธีเดช สมอุ่นจารย์ (Training ID 0281233)

ขอบคุณครับ

28/12/2021 15:22:07
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @28/12/2021 18:04:41
833
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

ขอแจ้งเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ Datacenter จำนวน 5 คน 

1. นางสาวณัฐกานต์ พูลเกิด ตำแหน่งนิติกร

2. นางสาวสุนิษา สมโคตร ตำแหน่งนิติกร

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลัดดาวัลย์ ตรีสาตร์ ตำแหน่งนิติกร

4. นางสาวโชษิตา บริบูรณ์ ตำแหน่งนิติกร

5. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วไทยเลิศ ตำแหน่งนิติกร

ขอบคุณครับ

28/12/2021 14:53:18
ดำเนินการแล้วค่ะ @28/12/2021 18:01:06
832
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.นนทบุรี
นนทบุรี

แจ้งแก้ไขชื่อสกุลในวุฒิบัตรการฝึกอบรมของนายธัญศิษฐ์ วงศ์ชัยนิชกุล ฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 30 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564

(ID Training 12039)

30/12/2021 13:18:50
ขอ Training ID (สีดำ) ด้วยค่ะ @28/12/2021 17:52:12

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์