แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
528
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
อุตรดิตถ์

เนื่องจากมีตัวการันต์ตรงชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑ คน (ชื่อนางนันทรัตน์ สุมล)  ซึ่งได้แก้ไขในข้อมูลใบสมัครแล้วครับ โดยได้แนบรูปภาพประกอบมาด้วยครับ

รายการ:โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน:(001573)
สาขา:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร:::(5020017490118) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(184757)
รุ่นที่:::8 วันที่เริ่มฝึก 16/8/2564 จบฝึก 27/8/2564 สถานที่ฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์::(0272360)

14/09/2021 10:42:45
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ ขออนุญาตลบเลขบัตรออกนะคะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล @14/09/2021 10:42:11
527
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ลำพูน

ในระบบรายงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม ทั้งฝึกอบรม และทดสอบ ดึงข้อมูลเพื่อพิมพ์เอกสารไม่ได้เลยคะ รบกวนผู้ดูแลแก้ไขให้ด้วยคะ

14/09/2021 10:24:21
@
526
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวชุติกาญจน์ แก้ววรรณดี
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของ นางสาววิไลลักษณ์ อินทร์งาม  หลักสูตร ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ รหัสรุ่น 0274484  ได้อนุมัติวุฒิบัตรแล้ว แต่ชี่อภาษาอังกฤษผิด ได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  

14/09/2021 10:24:06
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @14/09/2021 10:38:42
525
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 27 - 28 ส.ค. 2564 ณ สนพ.ร้อยเอ็ด 

00072954 ครับ

 

14/09/2021 10:08:54
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @14/09/2021 10:15:38
524
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ขอเปลี่ยนรูปภาพระหว่าง น.ส.ธันย์ชนก วงษา รหัสหนังสือรับริองฯ 0351/ 2564  ลำดับที่ 1 กับลำดับที่ 18 น.ส. วริสา ทะเสนา รหัส หนังสือรับรองฯ ครับ ซึ่งรูปภาพสลับกันครับ

14/09/2021 09:58:05
ไม่ทราบว่าอัพโหลดรูปภาพใหม่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ ถ้าอัพโหลดใหม่เรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งเลขรุ่นสีดำเพื่อดำเนินการเจนวุฒิบัตรใหม่ด้วยค่ะ @14/09/2021 09:39:30

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์