แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3270
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อภิญญา กันทะวงค์
แพร่

ขอความอนุเคราะห์
ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิลงนามลายเซ็นดิจิทัลในระบบสารสนเทศ ของ สนพ. แพร่
จากนางสุพัตรา ทองม่วง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็น นายธีรยุทธ  ถุงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 
(ได้ส่งหนังสือพร้อมลายเซ็นท่าน ผอ. ทางระบบ e-saraban เรียบร้อยแล้วค่ะ)
ขอบคุณค่ะ

20/11/2023 16:30:37
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @22/11/2023 11:20:16
3269
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศิริรัตน์ แก้วดี
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

ขอเปิดสิทธิ์การบันทึกข้อมูลผู้ทดสอบฯ ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน >> ส่งเสริมการทดสอบ >> ทะเบียนประวัติบุคคล

ให้แก่

นายจักรวาล ทิพย์มาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

สังกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงา 15 พระนครศรีอยุธยา

20/11/2023 15:57:30
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @20/11/2023 16:39:02
3268
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
มุกดาหาร

แจ้งข้าราชการย้ายเข้า 1.นางสาวภัทราภรณ์ เชื้อทอง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจาก สนพ.อำนาจเจริญ 2.นางโสภา ทิพย์โอสถ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจาก กองแผนงานและสารมนเทศ

20/11/2023 13:58:46
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @20/11/2023 14:21:36
3267
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สนธยา
นราธิวาส

เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

นางสาวอรษา บุญส่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ย้ายมาจาก สพร.23 ปัตตานี

20/11/2023 13:53:37
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @20/11/2023 14:23:09
3266
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ทัศนีย์ จูน้อย
เพชรบุรี

ขอเพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าในระบบ Datacenter ไม่สามารถเพิ่มสิทธิ์ได้

(กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ)                        นางสาวอนงค์  สุ่มแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ                                           นางสาวกรรณิการ์ ศรีโมรา ตำแหน่งพนักงานประจำ   สำนักงาน

 (กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)                                        นายสมภพ ศรีเพชรพูล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 

(กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และรับรองความรู้ความสามารถ)                                                             นายสุทิน อินทองหลาง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 

 

20/11/2023 13:52:31
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @20/11/2023 14:42:43

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3130 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์