แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3287
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายทรงยศ ไพรสุวรรณ
พังงา

สนพ.พังงา ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า-ออก ดังนี้

ย้ายออก

1. นางรุ่งรัตน์ พงศ์ประยูร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ย้ายไป สพร. 24 ยะลา 

 

ย้ายเข้า

1. นางสาวปฐมาภรณ์ ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุใหม่

2. นางสาวรุ่งนภา คงผอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  บรรจุใหม่

3. นางสาวกัญญา สิทธิดำรงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ย้ายมาจาก สพร. 1 สมุทรปราการ 

 

ขอบคุณครับ

25/11/2023 21:06:56
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @27/11/2023 08:01:01
3286
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวภัทราภรณ์ เชื้อทอง
มุกดาหาร

รบกวนรีเซ็ตรหัสผ่านเข้าdatacenter นางสาวภัทราภรณ์  เชื้อทองด้วยนะค่ะ   (เข้าdatacenter ไม่ได้)

24/11/2023 09:19:46
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @24/11/2023 09:24:41
3285
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวอุษา คงลำพันธุ์
จันทบุรี
ขอความอนุเคราะห์กำหนดสิทธิการใช้งาน เพื่อดำเนินการเปิดรุ่นการฝึกอบรม/ทดสอบ ในระบบ datacenter เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวนลินทิพย์ บัวเพ็ชร์ ตำแหน่ง นวชก เดิมปฏิบัติราชการ ณ สพร. 27 สมุทรสาคร ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ สพร. 32 จันทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 13 พย 66 2.นางสาวอุษา คงลำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนงาน สพร. 32 จันทบุรี
24/11/2023 02:32:27
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @24/11/2023 07:50:26
3284
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นงลักษณ์
สถาบันยานยนต์ฯ

ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก นายหาญชัย ขุนณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เนื่องจากย้ายไปศูนย์เชื่อมฯ

23/11/2023 16:39:02
ดำเนินการแล้วค่ะ /ศิริพันธุ์ @23/11/2023 16:51:58
3283
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายอัมรัน เจ๊ะอาลี
ปัตตานี

สพร.23 ปัตตานี ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก จำนวน 3 ราย
คือ 1.นายสการา บูสะมัญ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 เนื่องจากเกษียนอายุ

2. นายหมัดอารี หมุดแหล๊ะ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 เนื่องจากย้ายไป สพร.12 สงขลา

3. นางสาวสุชาฎา สีอินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เนื่องจากโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น

23/11/2023 12:14:08
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @23/11/2023 13:11:29

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3130 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์