แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2362
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พรรณวดี พรรณพิพัฒน์
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ขอแก้ไขชื่อในวุฒิบัตรชื่อภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ะ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หลักสูตร PLC Mitsubishi GX-Work 2 Basic วันที่ 7-10 มีนาคม 2566 ค่ะ ผู้เข้ารับการฝึกชื่อนายทรัพย์อนันต์ เนินชัย ชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตรคือ Subanan Noenchai ต้องการแก้ไขให้ถูกต้องคือ Sap-anan Noenchai ค่ะ 

22/03/2023 15:40:49
ดำเนินการแล้ว รอระบบ gen pdf ใหม่ประมาณ 15 - 30 นาทีค่ะ @22/03/2023 16:14:53
2361
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายโกเมท ภู่ทอง
นครปฐม

การทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 00077922

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าไปแก้ไขข้อมูลผู้ผ่าน กับคะแนนไม่ได้ครับ

ลำดับที่ 13 นายกิตติศักดิ์ ภูครองทอง ซึ่งต้องผ่านทดสอบแต่เข้าไปแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้ครับ

                  ขอบคุณครับ

22/03/2023 13:41:51
@22/03/2023 14:59:02
2360
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวมาลินี ดอกจันทร์
สระบุรี

ขอแก้ไข ระบบติดตามความพึงพอใจ/ ผลสัมฤทธิ์ 66

จำนวน 4 รายการ ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว::(001826)

1.1 สาขา:::บาร์เทนเดอร์:::(0920017320315) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(199585) จำนวน 9 คน ดังนี้    

 1. จิรัชยา กรุณาวุฒิกุล
 2. พิชิต ทวีทรัพย์
 3. ฉัตรอำพล ตรวจนอก
 4. รวมพร รัตนพันธุ์
 5. สงกรานต์ ฉอ้อนโฉม
 6. วัฒนชัย จันดา
 7. อัญชุลีกร แสงทา
 8. ปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร
 9. ธาดา สดแสงจันทร์

1.2 สาขา:::ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร:::(3420017490201) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(200443) จำนวน 7 คน ดังนี้    

 1. วนารัตน์ วงษ์ธนสุภรณ์
 2. อานนท์ สามิภักดิ์
 3. ศุภเศรษฐ์ แสงทองสุวรรณ
 4. ประภาศรี สุวรรณโชติ
 5. เข็มพร กานา
 6. สิทธิชัย สำเภาพล
 7. กัญญานันท์ ขำกฤษ

2) รายการ:::เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21::(001844)

2.1 สาขา:::การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก:::(0920224150116) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(199652) จำนวน 5 คน ดังนี้    

 1. ยศธร โฃติชัย
 2. บุญส่ง พันธ์ไพศาล
 3. กิตติพงศ์ แดงประสิทธิพร
 4. สุระศักดิ์ แย้มสอาด
 5. อนุสรณ์ สุวรรณดี

2.2 สาขา:::เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร:::(0920224150208) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(198413)

 1. สงกรานต์ อรุณรื่น
 2. สุทธิพงษ์ นวพันธุ์
 3. สมชาย ลาดซุย

3) รายการ:::ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี::(001835)

 1. รุจี จ้ายทองอยุ่
 2. แพรวิภา ผิวเหลือง
 3. มาลี หลั่งจิตร
 4. ศราวุธ ผ่านจังหาร
 5. วิไล ท้าววงษา
 6. ยงยุทธ จันทร์วงค์
 7. อุทัย พรพัฒน์
 8. กิตติ สีทองใส
 9. สมชาย ยศต๊ะสา
 10. ชุม นันทะเสน
 11. ระพีพร สิงห์ทอง
 12. จรูญ คำผ่อง

4) รายการ:::พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน::(001839)

สาขา:::การตัดเย็บเสื้อผ้า:::(2730015280106) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม)::(199647) จำนวน 5 คน ดังนี้

 1. วนิดา ขันกสิกรรม
 2. สุภาภรณ์ เหมือนท่าไม้
 3. นิตย์ พักขาว
 4. สมควร สบู่แก้ว
 5. ณัฐริกา สงกรานเสงี่ยม

เนื่องจากบันทึกข้อมูลรายได้ ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ขอบคุณคะ

22/03/2023 13:22:40
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/03/2023 13:54:39
2358
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อรรถกฤช
อุตรดิตถ์

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์

สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ รุ่นที่ 1 รหัส (0290694)

ขอบคุณครับ

22/03/2023 12:42:23
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/03/2023 13:23:18
2357
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายนรินทร์ ปิ่นทอง
สมุทรสงคราม

ขอลบรายชื่อที่บันทึกซ้ำในระบบรับรองความรู้ความสามารถ ของนายวุฒิพงษ์ โพธิ์นอก Request_form_id - 237163

22/03/2023 13:21:53
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/03/2023 15:08:05

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์