แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1025
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นิชชาพัสร ตั้งกระโทก
กรุงเทพมหานคร

ID 261259 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  สปก. พิมพ์หนังสือรับรองไม่ได้ ค่ะ

18/02/2022 11:19:27
ดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ @18/02/2022 14:45:07
1024
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายโกญจนาท ใจยะ
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

เรียน admin

ขอแจ้งย้ายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ดังนี้

1. นายโกญจนาท ใจยะ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ   จากสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก  มาปฏิบัติราชการ ณ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

2. นายณัฐวัฒน์  ศาสนนันทน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ   จากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ไปปฏิบัติราชการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

17/02/2022 17:38:27
ดำเนินการแล้วค่ะ @18/02/2022 08:45:21
1023
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศักดิ์ เวชกามา
ลำปาง

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ดังนี้

1.นางมณีรัตน์ ศรีทอง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ย้ายไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

2.นางวัชราภรณ์ อินตาคำ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ย้ายมาจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

17/02/2022 16:03:27
ดำเนินการแล้วค่ะ @17/02/2022 16:14:34
1022
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายมนชยา ศิริกิจ
ชลบุรี

เรียน admin 
สพร. 3 ชลบุรี ขอแจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่ จำนวน 3 คน 
1.นางสาวกิจติยาภรณ์  แสงแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2.นางสาวจิราภรณ์ พรมวาศรี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3.นางสาววรรณกร สุขสถิตย์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ขอบคุณครับ

 

17/02/2022 15:12:05
ดำเนินการแล้วค่ะ @17/02/2022 16:11:06
1021
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สาทิศ เบ็ญหยีหมาน
ยะลา

ขอแก้ไขวุฒิบัตรเนื่องจากพิมพ์ผิด และได้แก้ไขในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จากเดิมนางสาวทองพิมพ์ ภายนอก เปลี่ยนเป็นนางสาวทองทิพย์ ภายนอก หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การนวดอโรมา 30 ชั่วโมง ลำดับที่ 5 เลขเทรนนิ่ง 0281149

17/02/2022 10:27:50
ต้องให้ ผอ.กดอนุมัติวุฒิบัตรใหม่ เนื่องจากการแก้ไขจะได้ลายเซ็นต์ท่านใหม่ เวลาของการออกวุฒิบัตรจะเป็นปัจจุบัน @18/02/2022 12:19:51

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์