ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir]DL  
[dir]DownloadWeb  
[dir]Logo ใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไฟล์ภาพ Logo ใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
[dir]PLAN  
[dir]กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
[dir]กองแผนฯ  
[dir]คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูล  
[dir]คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom  
[dir]ปรับปรุงเครื่องราชของผู้บริหาร  
[dir]ระบบ Linkage Center กรมการปกครอง  
[dir]ระบบสมัครฝึกอบรม-ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบoffline  
[dir]สัมมนากองแผนงานและสารสนเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้  
[dir]หลักสูตร 18 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร 30 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร 60 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม - กลุ่มเป้าหมายพิเศษประเภทหลักสูตร : การฝึกอาชีพเสริม 18 - 30 ชม. การฝึกยกระดับฝีมือ 18 ชม.ขึ้นไป 
[dir]หลักสูตร ฝึกยกระดับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด19 และสถานการณ์ภัยแล้ง 18 ชม.  
[dir]หลักสูตร สพท.ปี 2563 6โครงการ  
[dir]หลักสูตรอบรมระยะสั้น(EEC TypeB)  
[dir]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายฯและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์มาใหม่ 
[dir]เอกสารการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ Thailand 4.0  
[dir]เอกสาร คู่มือ  
[dir]เอกสารประชุม สัมมนา  
[dir]เอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามกลุ่มเทคโนโลยีประเภทหลักสูตร : การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ สพท. 7 โครงการ 2564 
[dir]แนวปฏิบัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเผยแพร่ในระบบ
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
[pdf] 29_File_ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบ_03122563101439_.pdf
สร้างเมื่อ : 2021-10-07 11:14:41
 0
[zip] pic_directorUpdate18052564.zip
สร้างเมื่อ : 2021-05-18 16:07:00
ปรับปรุงเครื่องราชของผู้บริหาร90
[rar] pic_directorUpdate29072564.rar
สร้างเมื่อ : 2021-07-29 11:37:21
 123
[pptx] present_191262.pptx
สร้างเมื่อ : 2019-12-20 08:21:46
ไฟล์บรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พรบ. 20 ธันวาคม 2562 รอยัล เบญจา261
[pdf] ST2_63.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-12-25 20:41:10
 31
[pdf] ใบสมัครแบบใหม่ 3-64.pdf
สร้างเมื่อ : 2021-07-07 20:41:45
 155
6 ไฟล์ - 25 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 660 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: