ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir]Logo ใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไฟล์ภาพ Logo ใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
[pptx] present_191262.pptx
สร้างเมื่อ : 2019-12-20 08:21:46
ไฟล์บรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พรบ. 20 ธันวาคม 2562 รอยัล เบญจา24
[dir]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายฯและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์มาใหม่ 
[dir]รูปภาพผู้บริหารกระทรวงแรงงานรูปภาพผู้บริหารกระทรวงแรงงาน (New) 
[dir]รูปภาพผู้บริหารกรมรูปภาพผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (New) 
[dir]เอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามกลุ่มเทคโนโลยีประเภทหลักสูตร : การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ สพท. 7 โครงการ 2564 
[dir]หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม - กลุ่มเป้าหมายพิเศษประเภทหลักสูตร : การฝึกอาชีพเสริม 18 - 30 ชม. การฝึกยกระดับฝีมือ 18 ชม.ขึ้นไป 
[mp4] video.mp4
สร้างเมื่อ : 2023-07-18 14:41:56
คลิปวิดีโอ เกณฑ์การประกันคุณภาพ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 25665
[dir]แนวปฏิบัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเผยแพร่ในระบบ
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
[dir]ไฟล์ครุภัณฑ์-วัสดุ ฝึกและทดสอบ  
[pdf] ใบสมัครแบบใหม่ 3-64 เฉพาะอาด้า.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[dir]เอกสารประชุม สัมมนา  
[dir]เอกสารการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ Thailand 4.0  
[dir]เอกสาร คู่มือ  
[dir]หลักสูตร สพท.ปี 2563 6โครงการ  
[dir]หลักสูตร ฝึกยกระดับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด19 และสถานการณ์ภัยแล้ง 18 ชม.  
[dir]หลักสูตร 60 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร 30 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร 18 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]สัมมนากองแผนงานและสารสนเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้  
[dir]รูปภาพผู้บริหาร(อัพเดทวันที่ 17 ก.พ. 65)  
[dir]ระบบสมัครฝึกอบรม-ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบoffline  
[dir]ระบบ Linkage Center กรมการปกครอง  
[dir]คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom  
[dir]คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูล  
[dir]กองแผนฯ  
[dir]กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
[dir]dochr2  
[dir]dochr  
[dir]doc_hr  
[dir]a01  
[pdf] ST2_63.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-12-25 20:41:10
 21
[dir]PLAN  
[dir]DownloadWeb  
[dir]DL  
[dir] แบบตอบรับประชุมแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
[dir] หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ (Master Trainer)  
[dir] หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (EEC Type B)  
4 ไฟล์ - 34 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 60 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: