id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
408
กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
สัมมนาสัมมนาถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ ปี 2565
21-22 กรกฎาคม 2565
โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 15 กรกฎาคม 2565
ผู้ประสานงาน : สายฝน อินศิริ 02-2454360

(78 คน)
391
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออก
21 - 24 มิถุนายน 2565
โรงแรมเพลย์ พลา บีช อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
สนพ.ส่งได้ 3 คน
สพร.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 17 ม.ย.2565
ผู้ประสานงาน : นายยุทธชัย ทองอินทร์/086 327 8560

(35 คน)
386
กลุ่มกฏหมาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการคดีลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539
20 พฤษภาคม 2565
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 19 พฤษภาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฐธิดา ระกาศ และนางสาวกุลนิษฐ์ ทองศุภโชค/0 2248 3867 0 2245 9469

(167 คน)
380
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
28 - 29 มีนาคม 2565
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 5 คน
สพร.ส่งได้ 15 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 5 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 25 มีนาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(281 คน)
376
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
16-17 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 14 มีนาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาว สุดารัตน์ วรรณสุทธิ์ 093 1175858

(74 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด75 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน