id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
528
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
19 กันยายน 2566
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 14 กันยายน 2566
ผู้ประสานงาน : สุนิษา/ณัชชา/นภารัตน์ 1613

(35 คน)
519
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)
*กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันสัมมนาเท่านั้น (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย กพท. รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 7 กันยายน 2566 รวม 1 คืน เท่านั้น
7-8 กันยายน 2566
โรงเเรมแกรนด์สิริ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 31 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : คุณเอกลักษณ์ จำปาศรี โทร 081 879-1918

(38 คน)
518
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาสัมมนาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2567-2569
กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันสัมมนาเท่านั้น (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย กพท. รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 7 กันยายน 2566 รวม 1 คืน เท่านั้น
7-8 กันยายน 2566
โรงแรม แกรนด์สิริ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 30 สิงหาคม 2566
ผู้ประสานงาน : สายฝน อินศิริ 0 2245 4360

(51 คน)
512
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
12 - 13 กรกฎาคม 2566
ณ ห้อง 7503 ชั้น 5 อาคาร 7 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 12 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 7 กรกฎาคม
ผู้ประสานงาน : 022452365 นันทนา

(5 คน)
505
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมชี้แจงรายละเอียดระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 6 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
ผู้ประสานงาน : กรกมล/ศิริพันธุ์ 0 2246 1936

(75 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด93 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน